Saturday, August 26, 2023

באילו מדינות חל איסור לעסוק בחשפנות ובאילו לא

קטגוריה חשפניות במדינות אחרות

בכל מדינות העולם המוסלמיות כאשר טורקיה היא היוצאת 
דופן חל איסור מוחלט לעסוק במקצועות הקשורים בתעשיית 
המין והנגזרות שלהם.
הסנקציות שהחברה הדתית שמרנית במדינות מוסלמיות אלו 
מטילה על כל מי שעוסקת באחד ממקצועות תעשיית המין 
כבדות ביותר שיכולות להגיע לגזר דין מוות באמצעות 
סקילה באבנים ( כן כן ממש תקופת המקרא).
התנגדות חריפה זאת ככול הנראה לעיין נובעת ממניעים 
פונדמנטליסטים, שמרנים ודתיים ( לפי הדת המוסלמית 
האישה צריכה להיות צנועה הן בהתנהגות שלה והן בגופה 
ולחשוף את עצמה רק בפני בעלה החוקי).
לעומת זאת, ברוב מדינות ארופה מקצוע החשפנות נחשב 
ליוקרתי ומכובד ביותר הבנות שעובדות כחשפניות 
משתכרות בצורה ראויה ורובן כבר בעלות תואר ראשון. 
כמו כן, מקצוע זה דורש תכונות אישיות מיוחדות ולא כל 
בחורה שרוצה לעבוד כחשפנית מתאימה מכיוון שהבנות 
צריכות לדעת ידע נרחב בריקוד ובתנועה, הן צריכות 
לשמור על גופן ולהיראות טוב כל הזמן בנוסף לכך הן 
צריכות לדעת כיצד להיתנהג מול קהל. 
לצערי המצב שונה בישראל מכיוון שבמדינתנו הקטנטונת 
עדיין שוררות סטיגמות של פעם, סטיגמות כגון: חשפניות 
הן זונות רק עם שם יפה יותר, זה משפיל את מעמד הנשים 
וסיבות הבאות ממקום דתי שמרני כמובן.
בישראל רוב ההתנגדות כלפי מקצוע זה באה מהאוכלוסיה 
הדתי, ההתנגדות קשורה למצוות הצניעות הכתובה במיקרא 
היהודית האישה צריכה לשמור על צניעות התנהגותה וגופה 
ולחשוף את עצמה רק בפני בעלה בדומה לחוק המוסלמי 
הדתי.